Dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej "RODO" informujemy, iż:

 1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka G.V.M. Carint Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (al. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków, KRS: 0000296683), zwana dalej: "Administratorem".

2)    U Administratora powołano Inspektora ochrony danych osobowych: email: iod@gvmcarint.eu

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania obowiązków pracodawcy, płatnika składek ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, ustalenia zdolności do pracy, przekazywania środków na pracownicze programy kapitałowe.

4)    Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 są przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Pracy, przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, przepisy prawa podatkowego, przepisy w zakresie pracowniczych planów kapitałowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b RODO. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń w związku z uzasadnionym interesem Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

5)    Pani/Pana dane osobowe inne niż wynikające z celów i obowiązków wskazanych w pkt. 3 (np. dobrowolne ubezpieczenia grupowe), mogą być przetwarzane w oparciu o udzieloną dobrowolną zgodę, tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa oraz prze okres przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem.

7)   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania (w zakresie jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawdo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.

8)   Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9)   Na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Przekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych o których mowa w pkt. 3 jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pracownika, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych może znacząco utrudnić lub uniemożliwić realizację przez Administratora celów określonych w pkt. 3.

11) Przekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych o których mowa w pkt. 5 jest dobrowolne. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji, jednak może znacząco utrudnić lub uniemożliwić realizację celów, zadań lub uprawnień pracownika, do jakich te dane są potrzebne.

12)  Z uwagi na konieczność zapewnienia Spółce odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Spółki jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako Pracownika, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych);

b)   dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucją finansowym);

c)  innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

13) W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.