Dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej "RODO" informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka G.V.M. Carint Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (al. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków, KRS: 0000296683), zwana dalej: "Administratorem".

2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych: email: iod@gvmcarint.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody (która może być odwołana w każdym czasie) także w celu przyszłych rekrutacji oraz w celu zawarcie umowy o pracę.

4) Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 22(1) §1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli wyrazisz zgodę na przyszłe rekrutację, to do czas cofnięcia przez Ciebie zgody.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.

7) Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

11) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

12) Z uwagi na konieczność zapewnienia Spółce odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Spółki jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych);

b) dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucją finansowym);

c) innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

13) W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.